• NSensationele Artiesten
  • NEenvoudig & snel boeken
  • NEerlijke prijzen
  • NErkend boekingskantoor

Algemene Voorwaarden

De kleine lettertjes

ALGEMENE VOORWAARDEN SENSATION BOOKINGS BV.

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1. Sensation Bookings: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Sensation Bookings gevestigd De Wetering 119, 4906 CT in Oosterhout. Kamer van Koophandel nummer: 85434922.
2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Sensation Bookings een overeenkomst is aangegaan;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
4. Overeenkomst: de boekingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en Sensation Bookings;
5. Artiest: de artiest, de band, het orkest, de DJ, de show, de act, de personality, de kunstenaar, de instructeur, de spreker, e.d. die door de opdrachtgever bij Sensation Bookings geboekt is;
6. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Sensation Bookings in het kader van de overeenkomst voor de opdrachtgever uitvoert of laat uitvoeren;
7. Locatie: de locatie waar Sensation Bookings in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren dan wel waar de artiest optreedt of dient op te treden;
8. Evenement: het evenement, het feest of de gelegenheid van de opdrachtgever waar de artiest dient op te treden, aanwezig dient te zijn of een workshop dient te geven;
9. Apparatuur: de goederen, waaronder licht- en geluidsapparatuur, die door de artiest en/of zijn medewerkers tijdens het evenement wordt gebruikt;
10. Rider: een document met informatie over de zaken, (technische) voorzieningen, faciliteiten, diensten, e.d. waarvoor de opdrachtgever zorg dient te dragen.

2. ALGEMEEN

1. Op al onze diensten, leveringen en aanbiedingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
2. Wanneer Sensation Bookings bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik maakt van een of meerdere derden, dan is Sensation Bookings gerechtigd ook een beroep te doen op door deze derde(n) gehanteerde algemene voorwaarden.
3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Sensation Bookings vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

3. OFFERTES

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. De opdrachtgever garandeert dat alle gegevens die hij bij de offerteaanvraag aan Sensation Bookings kenbaar heeft gemaakt correct en volledig zijn, zodat de offerte van Sensation Bookings gebaseerd is op de juiste omstandigheden en wensen van de opdrachtgever.
3. Offertes hebben een maximale geldigheidduur van 14 dagen vanaf de offertedatum.
4. Na acceptatie van een offerte, heeft Sensation Bookings 14 dagen de tijd om de acceptatie te herroepen.
5. Verschrijvingen of fouten in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van Sensation Bookings binden Sensation Bookings niet.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sensation Bookings niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. OVEREENKOMSTEN

1. Nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over de afspraken, stuurt Sensation Bookings de opdrachtgever de overeenkomst. Deze overeenkomst dient door de opdrachtgever ondertekend te worden en binnen 5 dagen teruggestuurd te worden naar Sensation Bookings. De overeenkomst komt definitief tot stand op het moment dat de opdrachtgever de overeenkomst heeft ondertekend en binnen de hiervoor genoemde termijn aan Sensation Bookings heeft geretourneerd.
2. Sensation Bookings is enkel gebonden aan schriftelijke overeenkomsten. Op mondelinge toezeggingen kunt u jegens Sensation Bookings geen beroep doen.
3. Wijzigen en/of aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Indien een wijziging en/of aanvulling meerwerk met zich meebrengt, geldt hiervoor een aanvullende vergoeding. Indien de hoogte daarvan niet wordt overeengekomen, zal deze door Sensation Bookings eenzijdig naar redelijkheid worden vastgesteld.
4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de uitvoering en/of voortgang van een overeenkomst mogelijk te maken, komen alle gevolgen hiervan, alsmede eventuele extra kosten volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.
5. Sensation Bookings is gerechtigd zonder opgaaf van redenen offertes, overeenkomsten en/of boekingen te weigeren.
6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder schriftelijk toestemming van Sensation Bookings een artiest door te boeken naar derde(n). Aan onze toestemming verbindt Sensation Bookings altijd nadere voorwaarden.
7. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijk toestemming van Sensation Bookings rechtstreeks in contact te treden met onze artiesten aangaande (vervolg)boeking(en), bij gebreke waarvan opdrachtgever aan Sensation bookings een direct opeisbare boete verbeurt van € 10.000,- per overtreding en € 500,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Sensation Bookings om in plaats van deze boete een volledige schadevergoeding te vorderen.

7. Opdrachtgever is verplicht te melden door welke sponsors (met vermelding van merk en productgroep) het evenement/optreden gesponsord wordt, indien van toepassing. Bij gebreke waarvan Sensation Bookings een optreden kan annuleren met behoudt van de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding. Het is nimmer toegestaan een artiest als zijnde ‘gesponsord’ te promoten.
8. Pas nadat de boeking definitief is, is het de opdrachtgever toegestaan het optreden van de artiest tijdens het evenement aan te kondigen en drukwerk te (laten) maken waarop de artiest vermeld wordt.

5. ANNULERING

1. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van de voor volledige uitvoering van de overeenkomst overeengekomen opdrachtsom wordt vergoed, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:
– In geval van annulering liggende in de periode tussen 12 maanden of meer voor het aanvangsmoment: 10%.
– In geval van annulering liggende in de periode tussen 12 maanden en 6 maanden voor het aanvangsmoment: 25%.
– In geval van annulering liggende in de periode tussen 6 maanden en 3 maanden voor het aanvangsmoment: 50%.
– In geval van annulering liggende in de periode tussen 3 maanden en 1 maand voor het aanvangsmoment: 75%.
– In geval van annulering liggende in de periode tussen 1 maand en 24 uur voor het aanvangsmoment: 95%.
– In geval van annulering liggende in de periode tussen 24 uur en het aanvangsmoment zelf: 100%.
2. Indien op het moment van de annulering de reeds door Sensation Bookings gemaakt kosten en/of de kosten welke Sensation Bookings op dat moment nog genoodzaakt is te moeten maken, hoger zijn dan het bedrag dat voortvloeit uit voornoemde percentages, dan geldt altijd dit hogere bedrag.
3. Indien de overeenkomst wordt opgeschort en/of (gedeeltelijk) ontbonden om redenen die in redelijkheid niet aan Sensation Bookings, maar aan u zijn toe te rekenen, bent u aansprakelijk voor alle schade (waaronder in ieder geval alle door Sensation Bookings gemiste inkomsten) die Sensation Boolkings hierdoor zal lijden
4. Sensation Bookings is altijd gerechtigd een optreden kosteloos te annuleren in het geval de artiest een radio en/of televisieoptreden, promotioneel optreden, optreden in het buitenland en/of verplichtingen vanuit de platenmaatschappij heeft, die geheel of gedeeltelijk samenvallen met het optreden van opdrachtgever, ook indien deze pas na de opdracht van opdrachtgever zijn ingepland.
5. Sensation Bookings is gerechtigd een optreden kosteloos te annuleren wanneer de artiest wegens gegronde reden (waaronder doch niet uitsluitend ziekte) niet kan optreden.
6. Sensation Bookings is gerechtigd het optreden van de artiest te annuleren, zonder enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn, indien door (een wijziging in) de aard van het evenement en/of (een wijziging in) de programmering van het evenement Sensation Bookings het vermoeden heeft dat optreden door de artiest op het evenement nadelige gevolgen kan hebben voor de artiest, zoals reputatieschade.
7. In alle situaties waarin de artiest verhinderd is om op te treden, zal Sensation bookings op verzoek van opdrachtgever zoeken naar een vervangend optreden (van een andere artiest), waarbij de kosten voor het vervangende optreden volledig voor rekening en risico van opdrachtgever komen.

6. UITVOERING VAN OPDRACHT

1. Sensation Bookings zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Sensation Bookings is bevoegd zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen de overeenkomst (deels) door een of meerdere derden uit te laten voeren.
3. De inhoud van het optreden tijdens het evenement door de artiest wordt door de artiest bepaald. De opdrachtgever is bekend met de aard van het optreden dat de artiest zal gaan verzorgen.
4. De artiest treedt op tijdens het tijdstip of de tijdstippen die partijen zijn overeengekomen. Een verzoek van de opdrachtgever om het tijdstip of de tijdstippen te wijzigen, hoeft niet door Sensation Bookings gehonoreerd te worden.
5. Opdrachtgever dient voor iedere artiest zorg te dragen voor een deugdelijke afsluitbare/bewaakte (kleed)ruimte met (in de directe nabijheid) sanitaire voorzieningen.
6. Behoudens schriftelijke toestemming van Sensation Bookings, is het niet toegestaan om tijdens optredens geluid en/of beeldopnames te maken. Bij overtreding verbeurt opdrachtgever aan Sensation Bookings een direct opeisbare boete van € 5.000,- ongeacht het recht om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen.
7. Er mogen geen beperkingen gelden tijdens de soundcheck en/of optreden van de artiest. Indien er beperkingen gelden welke afbreuk (kunnen) doen aan het optreden en/of imago van de artiest, is de artiest gerechtigd zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen.
8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goed bereikbare, deugdelijke en veilige werkplek voor de artiest en daarvoor alle noodzakelijke maatregelen te treffen, bij gebreke waarvan de artiest gerechtigd is zijn optreden te annuleren of indien het optreden reeds is aangevangen tijdelijk of definitief te staken zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen.
9. Opdrachtgever is er mee bekend en akkoord dat iedere artiest een rider met eigen voorwaarden heeft aan welke voorwaarden door opdrachtgever moet zijn voldaan, bij gebreke waarvan de artiest gerechtigd is zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen.
10. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens en materialen, waarvan Sensation Bookings aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sensation Bookings worden verstrekt. Indien niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en/of gegevens tijdig aan Sensation Bookings zijn verstrekt, heeft Sensation Bookings het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden, waarbij Sensation Bookings u kunnen aanspreken voor alle schade die Sensation Bookings hierdoor lijdt.
11. Sensation Bookings is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever Sensation Bookings onvoldoende, onvolledige en/of ondeugdelijke gegevens en/of materialen (heeft) verstrekt.
12. Indien Sensation Bookings, of door Sensation bookings ingeschakelde derden, in het kader van een opdracht werkzaamheden verrichten op een andere locatie dan ons kantoor, dient u kosteloos zorg te dragen voor alle door deze medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
13. Indien u na het verstrekken van een opdracht wijzigingen of aanvullingen doorgeeft, zal Sensation Bookings de hieruit voortvloeiende extra werkzaamheden tegen de bij Sensation Bookings gangbare tarieven bij u in rekening brengen.
14. Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt Sensation Bookings foto’s, logo en/of artwork van de artiest in bruikleen. De materialen mogen enkel worden gebruikt voor de promotie van het optreden van de artiest zelf en nadrukkelijk niet voor commerciële exploitatie zoals merchandising, etc.
15. Opdrachtgever mag enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sensation Bookings gebruik maken van naam en/of afbeelding van een artiest. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan voor dit gebruik een aanvullende vergoeding worden gevraagd.
16. De kosten van promotie komen altijd volledig voor rekening en risico van opdrachtgever en nimmer ten laste van Sensation Bookings of de artiest.
17. Opdrachtgever is enkel gerechtigd het optreden van de artiest (op welke wijze dan ook) te promoten na contractuele overeenstemming van Sensation Bookings en opdrachtgever.
18. Behoudens voorafgaande schriftelijke toezeggingen is de artiest niet verplicht om mee te werken aan de promotie van het optreden en/of het geven van interviews.

7. VERGUNNINGEN

1. Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor alle benodigde vergunningen, licenties, etc. voor het feest/evenement. De gevolgen van het niet hebben van de benodigde vergunningen, licenties, etc. komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

8. TARIEVEN

1. Alle door Sensation Bookings genoemde prijzen zijn altijd exclusief BTW, Buma-rechten, licentievergoedingen en andere heffingen van derden of van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfskosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
2. De in een overeenkomst opgenomen prijs is altijd gebaseerd op de op dat moment bekende gegevens. Indien er zich na de totstandkoming externe kostprijsverhogende factoren voordoen, is Sensation Bookings gerechtigd de prijs in de overeenkomst overeenkomstig aan te passen, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst te annuleren.
3. Extra kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht indien:
– Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Sensation Bookings, dat in redelijkheid niet van Sensation Bookings mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs;
– de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd, waaronder het wijzigen van het tijdstip of de tijdstippen waarop de artiest optreedt;
– er sprake is van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden;
– blijkt dat de locatie andere eigenschappen bevat dan waarvan Sensation Bookings bij het tot stand komen van de overeenkomst is uitgegaan;
– de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Sensation Bookings die volgen uit de overeenkomst, de rider of deze algemene voorwaarden.
– Indien schade aan apparatuur is veroorzaakt door de opdrachtgever, door zaken die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of door aanwezigen op het evenement, dan is de opdrachtgever daarvoor volledig aansprakelijk. De opdrachtgever dient zich voor deze risico’s te verzekeren.
– Indien er sprake is van een omstandigheid die tot meerkosten leidt, dan wordt de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

9. OVERMACHT

1. Bij overmacht is Sensation bookings gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten.
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van Sensation Bookings of risico van de artiest behoort te komen. Hieronder behoren, maar zijn niet gelimiteerd tot, de volgende omstandigheden: vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers; vervoersmogelijkheden; weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; verkeersbelemmering; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; virusinfectie- of computerinbraak door derden; dataverlies veroorzaakt door derden; het kapot gaan van apparatuur; ziekte of persoonlijke (familie) omstandigheden van de artiest, zoals overlijden en geboorte, of overige omstandigheden waardoor de artiest verhinderd is, waaronder het hebben van radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen of het hebben van een optreden in het buitenland; stakingen; overheidsmaatregelen; pandemieën.
3. Indien er sprake is van overmacht, dan stelt Sensation Bookings de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. In een dergelijk geval is Sensation Bookings bevoegd de overeenkomst te annuleren of het optreden te verplaatsen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of kan Sensation Bookings alternatieve artiesten aan de opdrachtgever voorleggen, Sensation Bookings is hiertoe niet verplicht. Wenst de opdrachtgever een andere artiest te boeken voor het evenement, dan komen de eventuele extra kosten van deze andere artiest voor rekening van de opdrachtgever.

10. KLACHTEN

1. Klachten over onze werkzaamheden dient u altijd binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd aan Sensation Bookings te melden, bij gebreke waarvan Sensation Bookings de klacht niet in behandeling zal nemen.
2. Klachten over onze declaraties dient u altijd binnen de betalingstermijn schriftelijk en gemotiveerd aan Sensation Bookings te melden, bij gebreke waarvan Sensation Bookings de klacht niet in behandeling zullen nemen.
3. Heeft de opdrachtgever een klacht, dan geeft dat de opdrachtgever niet het recht de betaling van de factuur op de schorten.

11. VERPLICHTING OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Sensation Bookings aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
2. Sensation Bookings gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij tijdens het evenement geen handelingen verricht die in strijd zijn met de wet en/of die de (intellectuele eigendoms)rechten van de artiest of van derden schenden.
3. De opdrachtgever dient Sensation Bookings 2 weken voorafgaand aan het evenement:
– op de hoogte te stellen van alle gegevens over de locatie en het evenement die voor Sensation Bookings en voor de artiest van belang kunnen zijn;
– de contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever aan Sensation Bookings te verstrekken.
4. De opdrachtgever staat ervoor in dat Sensation Bookings en de artiest alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kunnen uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten en dat Sensation Bookings en de artiest de werkzaamheden ongestoord en onder veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.
5. De opdrachtgever dient, zonder hiervoor kosten aan Sensation Bookings in rekening te brengen, ervoor zorg te dragen dat:
a. de rider wordt nageleefd;
b. de locatie tijdig toegankelijk is voor de artiest en zijn medewerkers;
c. de specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Sensation Bookings te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn volledig en juist zijn;
d. Sensation Bookings beschikt over van belang zijnde afspraken die gemaakt zijn met een overheidsinstantie of andere organisatie;
e. alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen zijn verleend;
f. op de locatie een stevig podium en stroom aanwezig is;
g. de veiligheid van de artiest gewaarborgd is;
h. voor zover de omvang van het evenement en/of de populariteit van de artiest dat verlangt, een beveiligingsbedrijf het evenement en de artiest beveiligt;
i. tijdens het evenement overheidsvoorschriften worden nageleefd, waaronder het niet toelaten tot het evenement van een hoger aantal bezoekers dan is toegestaan;
j. op eerste verzoek van Sensation Bookings of van de artiest een ruimte met een of meerdere tafels beschikbaar wordt gesteld zodat producten van de artiest tijdens het evenement verkocht kunnen worden;
k. voor zover Sensation Bookings geen apparatuur beschikbaar stelt, de nodige geluids- en lichtapparatuur op de locatie aanwezig is en kundig personeel dat deze apparatuur kan bedienen;
l. in de buurt van de locatie een kleedkamer aanwezig is voor de artiest en zijn medewerkers die middels een code of sleutel gesloten kan worden. Deze kleedkamer dient 1 uur voorafgaand aan het optreden en 1 uur na afloopt van het optreden beschikbaar te zijn. In deze kleedkamer dient licht, verwarming, een tafel, stoelen, een spiegel, stromend water, schone handdoeken, een kledingrek, stroom, koffie, thee, frisdrank en mineraalwater aanwezig is zijn. In de nabije omgeving van de kleedkamer dienen toiletten aanwezig te zijn; m. tijdens het evenement voldoende goed functionerende nooduitgangen en brandblusvoorzieningen aanwezig zijn; n. in de buurt van het podium parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de artiest, zijn medewerkers, Sensation Bookings en zijn medewerkers.
6. Komt de opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel niet na, dan kan Sensation Bookings nimmer aansprakelijk worden gesteld, behoudt Sensation Bookings het recht nakoming van de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen, kan dat vertraging in de uitvoering tot gevolg hebben en kan dat leiden tot extra kosten. Sensation Bookings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze vertraging en heeft het recht de extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Voordat de opdrachtgever aankondigingen en dergelijke i.v.m. het optreden van de artiest openbaar maakt, dient de opdrachtgever dergelijke werken te laten goedkeuren door Sensation Bookings.
8. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
9. De opdrachtgever is verplicht Sensation Bookings en de artiest tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen in omstandigheden die voor Sensation Bookings en/of voor de artiest relevant (kunnen) zijn.
10. De opdrachtgever vrijwaart Sensation Bookings voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
11. De opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van de artiest die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het is de opdrachtgever niet toegestaan de persoonlijke gegevens van de artiest te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de persoonlijke gegevens ter beschikking zijn gesteld of aan een derde te verstrekken.
12. Indien de artiest optreedt tijdens een besloten van evenement, dan is het de opdrachtgever enkel toegestaan personen tot het evenement toe te laten die vallen onder de overeengekomen doelgroep van het evenement en is het de opdrachtgever niet toegestaan het evenement te promoten. Onder een besloten evenement wordt verstaan: een optreden zonder openbare verkoop van toegangsbewijzen en/of het maken van publiekelijke reclame of bekendmaking. Indien het optreden van de artiest bekend wordt gemaakt op uitnodigingen, dan is dit enkel toegestaan op de volgende wijze: “Optreden van …..”. Enige andere vorm van bekendmaking dienen partijen schriftelijk overeen te komen. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, dan heeft Sensation Bookings het recht het optreden te annuleren, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie en onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever van de totale overeengekomen vergoeding.
13. Een verrassingsoptreden dienen partijen schriftelijk overeen te komen.
14. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Sensation Bookings tijdens het evenement pers toe te laten.
15. Indien het optreden plaatsvindt tijdens een openlucht evenement, dan dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat het podium overdekt is en dat de artiest, zijn medewerkers en zaken van de artiest voldoende beschermd zijn tegen schade die weersomstandigheden kunnen veroorzaken.
16. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Sensation Bookings zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.
17. De opdrachtgever staat ervoor dat hij alle kosten die verband houden met het optreden van de artiest en het evenement voor zijn rekening neemt.
18. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Sensation Bookings die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt of onrechtmatig jegens Sensation Bookings handelt, dan dient de opdrachtgever alle schade aan Sensation Bookings te vergoeden die Sensation Bookings daardoor lijdt.

12. AANSPRAKELIJKHEID

1. Sensation Bookings beperkt de aansprakelijkheid van Sensation Bookings tot het bedrag dat in een schadegeval wordt uitgekeerd door onze aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van Sensation Bookings. Indien geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Sensation Bookings bij opdrachtgever in rekening heeft gebracht, met een maximum van €25.000,-.
2. Sensation Bookings is enkel aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade (o.a. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, etc.). Sensation Bookings is ook nimmer aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door de door hen ingeschakelde derden.
3. Voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sensation bookings of onze leidinggevenden.
4. U bent verplicht om alle risico’s die zich tijdens de uitvoering van een overeenkomst kunnen voordoen te inventariseren, passende maatregelen te nemen om schade te voorkomen en zich tegen eventuele hieruit voortvloeiende schade te verzekeren. In ieder geval bent u verplicht om zorg te dragen voor een voldoende dekkende aansprakelijkheidsverzekering, waaronder ook Sensation Bookings, onze werknemers en de door Sensation Bookings ingeschakelde derden vallen.
5. U draagt op locatie zorg voor een veilige werkomgeving en staat in voor de veiligheid en bescherming van Sensation Bookings, onze medewerkers, de door Sensation bookings ingeschakelde derden en zaken van Sensation Bookings. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Sensation Bookings, onze medewerkers en/of derden lijden, ten gevolge van een onvoldoende veilige werkomgeving op locatie en die voortvloeit uit diefstal, zoekraken en/of beschadiging van voornoemde zaken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op locatie.
6. Sensation Bookings verricht de diensten naar beste kunnen en vermogen en spannen zich altijd maximaal voor opdrachtgever in om gemaakte afspraken te realiseren. Dit doet Sensation Bookings op basis van de bij hen bekende gegevens, de vaststaande feiten en de gegeven omstandigheden. Een verdere garantie wordt door Sensation Bookings niet verstrekt.
7. Behoudens opzet of grove schuld is Sensation Bookings niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door hen verrichte werkzaamheden dan wel uit enig verzuim in de door Sensation bookings verrichte werkzaamheden.
8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor deugdelijke verzekeringen waaronder in ieder geval: WA-verzekering, evenementenverzekering en annuleringsverzekering. Indien dit om welke reden dan ook niet (tijdig) lukt dient opdrachtgever Sensation Bookings daarvan per ommegaande schriftelijk in kennis te stellen.

13. FINANCIEEL

1. Aan de opdrachtgever wordt een voorschot in rekening gebracht van 25%. De opdrachtgever dient deze voorschotnota te voldoen binnen 5 dagen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 28 dagen voorafgaand aan het optreden door de opdrachtgever aan Sensation Bookings te zijn voldaan.
2. Indien de overeenkomst tot stand komt 28 dagen of korter voorafgaand aan het optreden, dan dient de totale vergoeding binnen 5 dagen door de opdrachtgever te worden voldaan.
3. Facturatie van eventuele meerkosten geschiedt onverwijld na het optreden.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever direct in verzuim en is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Indien de opdrachtgever een consument is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.
6. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
7. In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of wanneer Sensation bookings omstandigheden ter kennis komst die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, zijn alle (betalings)verplichtingen van opdrachtgever direct opeisbaar.
8. Betaling geschiedt in beginsel per bank. Bij contante betaling is opdrachtgever verantwoordelijk voor de afgifte van een kwitantie.

14. OPSCHORTINGSRECHT

1. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Sensation Bookings geheel of gedeeltelijk niet (voldoende) nakomt, is Sensation Bookings gerechtigd om, zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
2. Sensation Bookings is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
– Sensation Bookings, de door Sensation Bookings ingeschakelde derde of de artiest bij het uitvoeren van de overeenkomst naar de mening van Sensation Bookings wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie, waaronder weersomstandigheden die tot een gevaarlijke situatie zouden kunnen leiden;
– het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
– De opdrachtgever een factuur niet tijdig betaald.
3. Sensation Bookings is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
4. Voornoemd recht heeft Sensation Bookings ook, indien hen omstandigheden ter kennis zijn gekomen welke goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever diens verplichtingen niet zal nakomen en opdrachtgever hiervoor geen of onvoldoende zekerheden heeft verstrekt.
5. Indien Sensation Bookings tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Sensation Bookings op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Sensation Bookings de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7. Sensation Bookings behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen, waaronder omzetverlies.

15. GEHEIMHOUDING

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. De opdrachtgever dient de geheimhoudingsplichten zoals omschreven in dit artikel op te leggen aan zijn medewerkers en ingeschakelde derden.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Sensation Bookings gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Sensation Bookings zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Sensation Bookings niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Sensation Bookings verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy beleid dat gepubliceerd is op de website van Sensation Bookings.

16. INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen draagt Sensation Bookings nimmer intellectuele eigendomsrechten over.
2. De opdrachtgever vrijwaart Sensation Bookings voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
3. Het is de opdrachtgever enkel toegestaan de naam van de artiest en het daarbij behorende logo te gebruiken om het evenement aan te kondigen. Ieder ander gebruik van deze naam en het logo is niet toegestaan. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat dergelijke aankondigingen binnen 1 week na het evenement verwijderd worden.
4. De over het optreden vereiste Buma/Stemra en Sena rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en portretrechten, van de artiest te allen tijde te respecteren.
6. Het is de opdrachtgever enkel toegestaan geluid- en beeldopnamen van het optreden van de artiest te maken met voorafgaande toestemming van Sensation Bookings.
7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de naam “Sensation Bookings”, het daarbij behorende logo en de huisstijl van Sensation Bookings zonder de voorafgaande toestemming van Sensation Bookings te gebruiken.
8. Opdrachtgever zal te allen tijde de huidige en toekomstige rechten op het gebied van intellectueel eigendom en aanverwante rechten en die van anderen respecteren. Opdrachtgever garandeert en staat ervoor in dat Sensation Bookings door uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst geen inbreuk zullen maken op de rechten van anderen, alsmede dat opdrachtgever de eventuele hieruit voortvloeiende licentievergoedingen aan de rechthebbenden zult voldoen.
9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn en/of wordt Sensation Bookings rechthebbende van alle nu bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom en aanverwante rechten (voor zover deze niet aan derden toebehoren), die rusten op, of die verband houden met, onze werkzaamheden en alles wat daaruit voortvloeit.
10. Alle door Sensation Bookings verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, foldermateriaal, portretten enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en zijn slechts voor intern gebruik. Deze stukken mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sensation Bookings, nimmer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
11. Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, mag opdrachtgever door Sensation Bookings verstrekte, al dan niet uitgewerkte, ideeën, voorstellen, concepten, methoden, etc. niet buiten Sensation Bookings om, zelf of door een derde (laten) uitwerken, uitvoeren, of de resultaten ervan herhalen.
12. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft Sensation Bookings het volledige recht om onze door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, al dan niet uitgewerkte, ideeën, voorstellen, concepten, methoden, etc. verder te exploiteren en/of voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
13. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen, is Sensation Bookings gerechtigd om de werkzaamheden die zij voor opdrachtgever verrichten of hebben verricht onbeperkt te gebruiken ter promotie van Sensation Bookings, op welke wijze dan ook.

17. TOT SLOT

1. Het bepaalde in deze voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Sensation Bookings, maar ook ten behoeve van onze werknemers en van alle die op welke wijze dan ook voor Sensation Bookings werkzaam zijn (geweest).
2. Op onze dienstverlening (aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, etc.) is enkel Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Sensation Bookings worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sensation Bookings gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Sensation Bookings zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.